عنوان
نقش دفاتر خدمات نوسازي در افزايش مشارت مردمي در نوسازي بافتهاي فرسوده
نویسنده (گان)
زارع استحريجي,سمانه;تاجيک جنگلي,سميه
چکیده مقاله
بافتهاي فرسوده بخشهايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكلات و نارساييها درآمده اند. اين درحاليست كه اين بافتها از ظرفيتها و قابليتهاي بسياري برخودارند كه اگر به فعليت برسند ميتوانند در فرايند توسعه شهر به عنوان نيروي محرك استفاده شوند. از اين رو نوسازي بافتهاي فرسوده از اهداف اصلي نوسازي شهرها قرار گرفته است. طي سالهاي متمادي براي برطرف نمودن اين معضلات راهكارهاي بسياري پيش روي مسئولين شهري قرار گرفته است، اما اين رويكردها به دليل نگرشهاي صرفاً كالبدي و طراحانه و در نظر نگرفتن خواست ساكنين اين بافتها، عمدتًا با شكست مواجه شدند. با توجه به اينكه نوسازي شهرها درجهت ارتقاء كيفيت زندگي صورت مي گيرد، لازم است كليه ابعاد كالبدي و غيركالبدي(اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) شهر مدنظر قرار گرفته شود و از آنجا كه مردم ذينفعان اصلي طرحهاي شهري هستند، توجه به خواست و نيازهاي آنها اهميت به سزايي دارد و راه را براي تحقق پذيري اين طرحها هموار مي سازد. امروزه ارگانهاي دولتي، مقامات تصميم گيرنده و مجريان طرحها، همگي به اين موضوع واقف شده اند كه حضور و مشاركت مردم در امور بافتهاي فرسوده، نقش اصلي را در تحقق پذيري اين طرحها ايفا مي نمايد. از اينرو، چندي است که در بافتهاي فرسوده دفاتري با عنوان دفاتر خدمات نوسازي بافت فرسوده ايجاد شده اند، که وظيفه اصلي آنها برقراري ارتباط با ساکنان بافتهاي فرسوده، معرفي مشوقها، تسهيلات و معافيتهاي موجود و حل مشکلات احتمالي انها در زمينه هاي نوسازي بناها و تجميع ساختمانها است. دفاتر خدمات نوسازي بر دو رويکرد نوسازي مردمي و تسهيلگري استوار هستند. اين دفاتر در تلاش هستند تا تسهيلگري را به عنوان يک راهبردجامع و به عنوان پل ارتباطي ميان ساکنين محلي، نهادهاي غيردولتي و دولتي تعريف نمايند.

متن کامل مقاله