عنوان
ساماندهي بافت فرسوده شهري با تأکيد بر مشارکت مردمي ( مطالعه موردي : محله مسجد ملک کرمان )
نویسنده (گان)
اميري,نسيم;ايلاقي حسيني,محسن
چکیده مقاله
محله مسجد ملک يکي از محلات قديمي با هويت و تاريخي شهر کرمان به عنوان نمونه موردي اين پژوهش قرارگرفته است. هدف اين پژوهش شناخت وضعيت بافت فرسوده محله مسجد ملک کرمان و راهکارهاي مناسب جهت بهسازي آن مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردي است و از حيث روش تحقيق، توصيفي – تحليلي بوده و با توجه به ماهيت تحقيق داده هاي مورد نياز از طريق مطالعات اسنادي و مطالعات ميداني (ازجمله پرسشنامه ، مصاحبه ومشاهده )جمع اوري شده است. جامعه آماري 100 نفر از سرپرستان خانوار ساکن در محله ي مورد مطالعه مي باشد که به صورت تصادفي انتخاب شده و داده ها با استفاده نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند و از طريق تحليل SWOT به ارزيابي نهايي وضعيت بافت فرسوده محله پرداخته شده و راهکارهايي در راستاي بهسازي و نوسازي مشارکتي در اين محله ارائه داده شده است. و همچنين با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ، پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت. و نتايج حاصله نشان مي دهد که از نظر مؤلفه هايي چون هويت محله اي ، مشارکت جويي ، سرمايه اجتماعي و همبستگي در بين ساکنين و وجود نهادهاي محلي و مردمي و مخصوصأ مذهبي در حد متوسط بوده و پتانسيل نسبتأ خوبي براي بهسازي مشارکتي دارد. بنابراين در اين تحقيق سعي گرديده است ساماندهي بافت فرسوده شهري را از چشم اندازي ديگر و با نگرش به مقوله توسعه پايدار مورد تحليل قرار دهيم.

متن کامل مقاله