عنوان
طراحي محيطي فضاهاي گمشده با تأکيد بر ارتقاء امنيت اجتماعي در بافت-هاي تاريخي(نمونه مورد پژوهش: بافت پيراموني مسيل دولت¬آباد يزد)
نویسنده (گان)
دژبرد,زهرا;منتظرالحجه,مهدي
چکیده مقاله
از جمله راهکارهاي مفيد در رفع ناامني بافتهاي فرسوده تاريخي، طراحي کارآمد و بهينه محيط مصنوع به منظور رفع فرسودگي‌هاي كالبدي و درنتيجه عملكردي و اجتماعي در راستاي کاهش جرائم شهري مي باشد که مي تواند منجر به ارتقاء کيفيت¬هاي فضاهاي شهري، افزايش رضايتمندي شهروندان و در نتيجه سرزندگي بيشتر اين بافت¬ها شود. در مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه¬اي بر دلايل و ضرورت¬هاي امنيت در حوزه مطالعات شهري، به نقش طراحي محيطي در کاهش وقوع جرائم و در نتيجه افزايش امنيت در فضاهاي شهري اشاره مي¬شود، سپس مفاهيم، تعاريف و اصول نظري به اختصار مطرح و در نهايت پس از بررسي بافت پيراموني مسيل دولت‌آباد يزد، استراتژي¬هاي مناسب به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي شهري، بازگشت ساكنان بومي به بافت و در نتيجه افزايش حس تعلق و امنيت؛ ارائه خواهد شد. روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي و تحليلي است. نتايج اين پژوهش بر پايه پژوهش هاي کاربردي و اسناد تحليلي، نشان از آن دارد که طراحي محيطي بهينه فضاهاي شهري قالب راهکارهاي اجرايي و راهبردي، مي‌تواند به ارتقاء امنيت و در نتيجه کاهش ميزان جرائم در اين فضاها منجر شود.

متن کامل مقاله