عنوان
تبيين عوامل موثر در ايجاد فضاي امن شهري در بافت فرسوده آبکوه مشهد
نویسنده (گان)
ميرزابکي,مليحه;امجد يزدي,حسين;سيدي نسب,سيدعليرضا
چکیده مقاله
فضاهاي شهري امروزي مولفه اي براي وقوع نابهنجاري هاي شهري و در نتيجه عدم وقوع امنيت در شهر مي باشد، بنابراين بررسي جنبه هاي كيفي و كمي امنيت چه از لحاظ كالبدي و چه از لحاظ اجتماعي در فضاهاي شهري امري ضروري است. از آنجا كه بافت¬هاي فرسوده در شهرها به علت ضعف¬هاي جدي در ابعاد کالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بسترهاي لازم را براي بروز جرم فراهم مي¬آورند و با توجه به نقش کليدي امنيت در تأمين آسايش شهروندان، راهکارهاي پيشگيري و کاهش بروز جرم به يکي از دغدغه¬هاي اصلي برنامه¬ريزان و مسئولان تبديل شده است. در اين مقاله امنيت در بافت فرسوده آبکوه از ديد شاخصهاي کالبدي مورد تحليل قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي بوده و براي گردآوري داده هاي مورد نياز تحقيق، منابع اطلاعات ثانويه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است و بخش اصلي داده هاي تحقيق به منظور تحليل احساس امنيت در محيط کالبدي شهر در چارچوب شاخصهاي تعريف شده، از طريق مشاهده و برداشت ميداني در محله صورت گرفته است. در اين پژوهش بافت فرسوده محله آبکوه و عوامل ايجاد کنننده ناامني در آن بررسي گرديد و راهکارهاي مناسب با شرايط خاص محله ارائه شد. از آنجا که بافت¬هاي فرسوده شهري به دليل برخورداري از مشکلات عديده در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، کالبدي، زيست محيطي و مديريتي- حقوقي و عدم نظارت کافي، شرايط مکاني لازم براي بروز جرم را فراهم مي آورد، پيش¬بيني راهکارهاي افزايش امنيت از طريق اعمال تغييرات کالبدي و محيطي بايستي در دستور کار قرار گيرد.

متن کامل مقاله