عنوان
استحصال شهري، کاربرد منابع ثانويه در متابوليسم پايدار شهري (افزايش پايداري شهر ها، کاهش وابستگي به منابع خارجي)
نویسنده (گان)
عبدالله زاده,زهرا
چکیده مقاله
الگوي خطي مصرف منابع در شهر ها، بدون بازخورد هاي کمي و کيفي به سيستم شهري، نمود يک توالي خطي و کم بهره است که به چالشي تهديدآميز براي پايداري شهر ها بدل شده است. از يک سو فشار بر منابع محدود آبي باقي مانده در اثر افزايش جمعيت و الگوي نادرست در هر دو سوي عرضه و تقاضا و از سوي ديگر توليد حجم بالايي از پساب هاي شهري، وابستگي به ساير شهر ها را در جهت تأمين منابع و دفع پساب ها افزايش مي دهد. پياده سازي مفهوم «استحصال شهري» با تأکيد بر استفاده مجدد از کيفيت هاي باقي مانده در منابع مصرفي شهر ها (در نتيجه عدم رعايت اصل تناسب کمي و کيفي عرضه با تقاضا)، تغيير متابوليسم شهري از يک روند خطي به يک الگوي چرخه اي را دنبال مي کند. شهر ها به عنوان بزرگترين مخازن منابع ثانويه، پتانسيل بالايي در استحصال مجدد کيفيت هاي مصرف نشده در سيستم شهري دارند. هدف از اين مقاله، علاوه بر ارائه مفاهيم جديد در زمينه متابوليسم پايدار شهري، معرفي مفهوم «استحصال شهري» به عنوان يک ابزار مديريتي کارآمد در جهت افزايش ارتجاع پذيري شهر ها در برابر بحران تجديد پذيري منابع و همچنين افزايش پايداري و بقاي شهر در قالب مفهوم «متابوليسم پايدار شهري» است که در نهايت منجر به کاهش وابستگي شهر به منابع ديگر شهر ها مي گردد.

متن کامل مقاله