عنوان
ارزيابي عوامل موثر بر مديريت ناتواني شهر مشهد
نویسنده (گان)
خانياني,پيمان;خوارزمي,امد علي
چکیده مقاله
توجه و تامين زيرساخت¬هاي مناسب فضايي و کالبدي جهت استفاده همه¬ي شهروندان با هر نوع مشکل خاص، از خدمات و امکانات عمومي، از موارد تاثيرگزار بر رشد و توسعه شهرها است که براي رسيدن به تحرك و جابجايي بهتر و دسترسي آسان تر در سطح شهر، به منظور رفع نياز ها و ايجاد تعاملات روزانه با محيط هاي اطراف است. اين تحقيق باهدف ارزيابي عوامل موثر بر مديريت ناتواني در جهت سهولت دسترسي آزاد و عادلانه معلولين به خدمات شهري مشهد انجام گرديده است. همچنين اين تحقيق وضعيت کنوني دسترسي معلولين را در مشهد مورد بررسي قرار مي‌دهد.تحقيق حاضر از نوع توصيفي پيمايشي و کاربردي است، جهت رسيدن به اهداف تحقيق از روش کمي و کيفي استفاده شده است. در قسمت کمي، پرسشنامه در بين 2 جامعه آماري تکميل گرديد. اين پرسشنامه با موضوع مديريت ناتواني و در قالب 10 سؤال نظرات جامعه آماري در دو موقعيت وضعيت موجود و تأثير اهميت آيتم‌ها، تبيين و در بين 155 نفر از معلولين موسسه فياض بخش و 33 نفر از مديران و مسئولين امور معلولين توزيع گرديد که نهايتا 168 پرسشنامه پس از پالايش در مدل‌سازي و تحليل‌ها استفاده گرديد. نتايج آماري با نرم‌افزار Spss و با آزمون‌هايي نظير T-Test انجام شد و مشخص گرديد که در شرايط وضع موجود،مطلوب ترين آيتم، شناخت و آگاهي مردم از نيازهاي روحي و عاطفي معلولين و نا مطلوب ترين آيتم، شناخت و آگاهي برنامه‌ريزان و طراحان امور شهري از نيازهاي معلولين، شناخت و آگاهي قانون‌گذاران امور شهري از نيازهاي معلولين و اجراي کامل قوانين موجود مرتبط با امور معلولين ارزيابي شده است. همچنين نظرات مديران و معلولين با يکديگر مقايسه گرديد که تفاوت در بعضي از عوامل محسوس بود. همچنين جهت بررسي دقيق‌تر موضوع، با 6 نفر از کارشناسان امر، مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته به روش گلوله برفي انجام شد که هم وضعيت موجود و هم پيشنهاد‌ها جهت تسهيل دسترسي معلولين به خدمات مديريت شهري مشهد انجام شد که نتايج به روش آناليز موضوعي بررسي گرديد

متن کامل مقاله