عنوان
نورپردازي ونقش آن در سرزندگي فضاهاي شهري (نمونه موري خيابان وليعصر تبريز)
نویسنده (گان)
رهبرعطاران,فرناز
چکیده مقاله
يکي از مولفه هاي اصلي در طراحي فضاهاي شهري، نشاط و سرزندگي است. ، چرا که نبود سرزندگي در فضا به افزايش رفتارهاي ناهنجار کمک مي نمايد. دستيابي به چنين خصيصه هايي مستلزم ارتقاي کيفي و کمي فضاست که با استفاده از راهکارهاي طراحي چون نورپردازي صحيح در طول شبانه روز مي توان آنها را ارتقا داد با اين وجود نقش فضاهاي شهري که فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا مي يابد ، در کشور ما روز به روز در حال افول است و سرزندگي و مردم پسندي شهر ناديده گرفته مي شود.در شهرهاي معاصر توجه صرف به جنبه ي کمي طراحي فضا و نگاه تک بعدي به آن ، سبب کاهش کيفيت بيشتر فضاهاي عمومي شده است ، به طوري که برخي از فضاهاي عمومي از نبود سرزندگي و پويايي لازم رنج مي برند و فقط مورد استفاده ي افراد خاص قرار مي گيرند.اين موضوع در بسياري از موارد سبب مي شود تا امنيت محيط دچار مخاطره شود. اين مقاله با هدف پاسخگويي به اينکه چگونه مي توان از طريق نورپردازي و روشنايي مناسب به سرزندگي محيط شهري دست يافت، به کمک روش تحليل محتواي کيفي متون تخصصي ، به استخراج محورها و موضوعات مشترک طراحي شهري و نورپردازي در جهت نيل به سرزندگي محيط مي پردازد. مطابق يافته هاي اين مفاله ، پاراديم هاي خوانايي، امنيت اجتماعي،تعاملات اجتماعي و حس تعلق به مکان در محيط شهري به عنوان مهمترين وجوه تاثيرگذار بر سرزندگي شهري مطرح شده و تاثير نورپردازي در جهت ارتقا اين فاکتور ها و متعاقبا سرزندگي شهري بيان شده است.

متن کامل مقاله