عنوان
برنامه ريزي استراتژيک رويکردي نوين در مديريت شهري
نویسنده (گان)
تليار,مريم;قندالي,مريم
چکیده مقاله
در چند سال اخير رويکرد استراتژي توسعه شهري ( CDS) نه تنها به عنوان يکي از جديدترين و کارآمد ترين پارادايم هاي برنامه ريزي شهري مطرح شده بلکه بسياري از سياستگذاران و برنامه ريزان شهري در کشوهاي مختلف سعي بر اين دارند که با استناد به مطالعات موردي موفق ، اين موضوع را تبيين کنند که استراتژي هاي توسعه شهر (CDS) با کدامين سازوکارها مي توانند تغييرات مثبت در زندگي عادي شهروندان و کاهش فقر شهري ايجاد کند . در واقع رويکرد CDS به مثابه ابزاري تلقي مي گردد که بهبود شرايط زندگي شهروندان را به عنوان هدف اصلي انتخاب کرده و مستقيماً مقوله کاهش فقر شهري را نشانه رفته است . در اين رويکرد روش هاي مشارکتي مورد تأکيد قرار گرفته و هدف اصلي آن تأمين توسعه پايدار شهري از طريق ايجاد پتانسيل اجتماعي براي افزايش چشم انداز مشارکتي و اقدام همگاني مي باشد . کاهش فقر شهري ، اتخاذ راهبردهاي حمايت از گروه هاي کم درآمد و بهبود شرايط زندگي طيف غالب شهري از مهمترين اهداف استراتژي توسعه شهري به شمار مي آيد . مقاله حاضر به روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع و اسناد خارجي در زمينه CDS به بررسي و تشريح اين رويکرد ، اهداف ، اصول و عملکرد اجرايي و نحوه جذب مشارکت عمومي پرداخته مي شود و سعي دارد تا ضمن بررسي استراتژي توسعه شهري به جايگاه رهيافت CDS در اين مقوله و نقش آن در انتظام فضايي شهرها بپردازد و نتيجه فرايند اين تحقيق معطوف به اين مطلب است که روش شناسي استراتژي توسعه ي شهري يکي از کامل ترين و در عين حال واقع گرا و عملي ترين روش شناسي ها در ميان مجموعه ي اسناد و برنا مه ريزي هاي توسعه ي شهري مي باشد و به چندين نکته تأکيد دارد از جمله : اينکه روي سيستم مديريت شهري حرکت مي کند و به شدت به فرآيند اعتقاد دارد و در اين فرايند به آينده سازي توجه مي شود نه آينده نگري و در پي خلق فرصت هاي جديد مي باشد .

متن کامل مقاله