عنوان
کمي سازي شاخص هاي کيفي شهر اسلامي: مطالعه موردي شاخص صداقت
نویسنده (گان)
عصمتي,حميد;کاظميان,صادق;خديوي رفوگر,سعيد
چکیده مقاله
در خصوص شهر اسلامي، مي توان از جنبه¬هاي مختلف به بررسي ابعاد آن پرداخت. بسياري بر آن بوده اند تا با ارائه تعريفي از شهر اسلامي به تبيين چيستي آن بپردازند، اما اين مقاله تلاش دارد تا از منظر شاخص هايي که يک شهر اسلامي مي تواند از آن برخوردار باشد، به بررسي شهر اسلامي بپردازد. در اين زمينه، با توجه به تبيين شاخص کيفي صداقت به عنوان يکي از مولفه هاي مهم شهر اسلامي، که درذيل الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (توسط مرکز بررسي هاي استراتژيک و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)) تدوين گرديده بود، تلاش گرديد تا به به کمي سازي آن در شهر مقدس مشهد، پرداخته شود. در اين تغيير، جهت سنجش شاخص و نماگرهاي صداقت در بازار صنايع لبني، از ابزارهاي مختلفي همانند پرسشنامه، مصاحبه و همچنين بررسي اسنادي، استفاده گرديد.

متن کامل مقاله