عنوان
استفاده از الگوي بازارهاي ايراني- اسلامي در طراحي فضاي بين واحدهاي تجاري، به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: بازارچه عباسقلي خان شهر مشهد)
نویسنده (گان)
حاجي زاده,سميرا
چکیده مقاله
بازارهاي ايراني از گذشته تا کنون علاوه بر مکان مبادلات تجاري، محل بروز و ظهور فعاليت هاي اجتماعي و ارتباطات انساني بوده و به عنوان يک فضاي شهري فعال و سرزنده عمل مي نموده اند. اين در حاليست که در شهرسازي معاصر، نقش بازار به عنوان عرصه ي ظهور و بروز زندگي جمعي، مورد کم توجهي و بي مهري قرار گرفته است. همچنين در فضاهاي شهري معاصر نقش انسان کمرنگ گشته و نيازهاي اجتماعي و انساني وي کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. بر اين مبنا هدف اين پژوهش استفاده از الگوي بازارهاي ايراني به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعي در فضاي بين واحدهاي تجاري مي باشد. به اين منظور و با توجه به موضع پژوهش، اين تحقيق از دو قسمت مختلف تشکيل شده است؛ در قسمت اول که مروري بر ادبيات و مباني نظري تحقيق است، از روش بررسي متون و اسناد مرتبط با بازارهاي ايراني و بعد اجتماعي فضاي شهري استفاده مي شود. در بخش دوم نيز، از روش پيمايشي و همچنين فرآيند طراحي شهري به منظور شناخت، تحليل و طراحي محدوده مورد نظر استفاده مي گردد. يافته هاي تحقيق مبين اين مطلب است که اصولي همچون تنوع کاربري و فعاليت، دسترسي آسان به فضا، رعايت معيارهاي آسايش عابر پياده، برگزاري مراسم و آيين ها و خاطره انگيزي از جمله مواردي است که در بازارهاي ايراني موجب حضور پذيري مناسب فضا گشته و در نتيجه فرصت برقراري تعاملات اجتماعي را فراهم کرده است. بر همين اساس، نتايج تحقيق حاکي از اين است که با بکارگيري اين اصول در فضاهاي بين واحدهاي تجاري امروزي نيز مي توان زمينه ي مناسبي را براي ايجاد ارتباطات انساني و ارتقاء تعاملات اجتماعي فراهم نمود.

متن کامل مقاله