عنوان
افزايش رقابت پذيري شهري با استفاده از گردشگري فرهنگي و محدوده هاي فرهنگي مقايسه تطبيقي استانبول و مشهد
نویسنده (گان)
قهرماني,هومن;افسري بجستاني,سپيده;دولابي,صبا
چکیده مقاله
در جريان رقابت هاي جهاني بسياري از دولت هاي ملي ، در جهت جذب سرمايه هاي سيال بين المللي و حرکت به سوي جايگاه جهاني درصدد تقويت موقعيت شهرهاي خود هستند. شهر مشهدبا توجه به چشم انداز بالا دست خود در طرح هاي توسعه شهري مبني بر قطب فرهنگي و تبليغي جهان اسلام در مقياس بين المللي در تکاپو دستيابي به نقش فراملي و بين المللي است. يکي از سناريو هاي تحقق اين مهم برجسته کردن نقش اين شهر در مقياس جهان اسلام با تکيه بر سرمايه حضور بارگاه منور رضوي است در اين راستا، طرح هاي توسعه اطراف حرم مطهر رضوي دخل و تصرف هاي گسترده کالبدي را ابزاري مناسب براي توسعه اقتصادي و رونق گردشگري دانسته اند. متاسفانه، اين امر با بي توجهي به ساختار ديروز شهر و پيوند منطقي با آن و کم توجهي به اندوخته و پيشينه فرهنگي آن همراه بوده و نهايتا منجر به از دست رفتن هويت تاريخي و خاطره جمعي شهر مشهد خواهد شد. بنابراين، در راستاي تقويت نقش زيارتي گردشگري و تسريع در فرايند تقويت سيماي شهر مشهد نمي توان سرمايه فرهنگي موجود درآن را ناديد گرفت و نيازمند راهکارهاي جديد و بهره گيري از تجربيات ساير شهرها و به ويژه شهرهايي با خصوصيات نسبي و مشترک و نزديک به شهر مشهد است. شهر استانبول با توجه به وجود هسته هاي تاريخي و ميراث فرهنگي ، با کاربست فرهنگ و ترسيم چهره اي فرهنگ گرا موجبات افزايش رقابت پذيري در عصر جهاني شدن خود را فراهم آورده است. اين در حالي است که شهر مشهد،با هدف جهاني شدن، سرمايه فرهنگي بافت تاريخي خود را در زير کلنگ نوسازي شهري از دست مي دهد. با توجه به ضرورت فوق الذکر، قياس اين دو تجربه ميتواند ما را متوجه سرمايه پنهاني کند که در مشهد مقدس نسبت به آن بي توجه هستيم. قرابت اين دو تجربه از آن جهت است که اولا هر دو شهر اقتصاد مبتني بر گردشگري داشته حال آنکه شهر مشهد گردشگري مذهبي زيارتي و شهر استانبول گردشگري توريستي سياحتي دارد . دوما هر دو شهر از ميراث فرهنگي مصنوع سود مي برند. در اين مقاله، با استفاده از روش هاي توصيفي و روش جمع آوري اطلاعات به شيوه کتابخانه اي به بررسي نحوه تحولات ساختار و فضاهاي شهري استانبول تحت جريان جهاني شدن پرداخته شده است و سپس با مقايسه تطبيقي اين دو شهر پيشنهاداتي براي افزايش رقابت پذيري شهر مشهد با استفاده از گردشگري فرهنگي _ زيارتي و محدوده هاي فرهنگي_ مذهبي پيشنهاد مي شود.

متن کامل مقاله