عنوان
تعيين آستانه پرداخت کرايه براي تنظيم سفرهاي شهري
نویسنده (گان)
عطارزاده,هادي ;صائبي,محمد حسين;چايچي,مرتضي;مادرشاهيان,سيد مهيار
چکیده مقاله
حمل¬و¬نقل درون شهري شهر مشهد به صورت يكپارچه تقاضاي سفر شهروندان را پوشش مي¬دهد. يك سفر مي‌تواند متشکل از دو يا چند پاره سفر باشد كه هر يك با يكي از مدهاي حمل‌و‌نقل انجام مي¬شود. تحقيقات مختلف مبيّن اين مطلب است که سهم قابل توجهي از سفرهاي روزانه مشهد توسط تاکسي صورت مي¬پذيرد. اين مد حمل‌‌و¬نقلي چندان مقرون به صرفه نيست و منجر به افزايش حجم ترافيک عبوري در معابر شهري مي¬گردد. بدين ترتيب، اتخاذ تدابيري براي ترغيب مسافران به ديگر مدهاي شبکه حمل¬و¬نقلي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بنا بر مطالب مذکور، بهره¬گيري از مكانيزم كرايه براي تنظيم سفرهاي شهري مد نظر اين مطالعه قرار مي¬گيرد. در اين مطالعه، ضمن توضيح روشي براي سنجش آستانه پرداخت، به ذكر مثالي بر حسب مطالعه صورت گرفته در مشهد، پرداخته مي¬شود. براي اين منظور، با استناد به مطالعه سيستم حمل¬ونقل همگاني يکپارچه شهر مشهد و با استفاده از نرم¬افزار Spss رابطه¬اي ميان تمايل به پرداخت کرايه مسافران بر اساس انگيزه سفر استخراج مي¬گردد. در ادامه با استفاده از اطلاعات پايه براي کارشناسي کرايه، ارزش ريالي هر کيلومتر سفر براي تاکسي¬هاي بي‌سيم محاسبه مي¬گردد و اثر تغييرات کرايه بر درصد استفاده از تاکسي بي¬سيم شهر مشهد مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد.

متن کامل مقاله