عنوان
بررسي کاربرد فناوري اطلاعات در بهبود کيفيت ارائه خدمات شهري (با نگاهي ويژه به معاونت خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد)
نویسنده (گان)
عين القضاة,محمد;غلامي,محمد رضا
چکیده مقاله
فناوري اطلاعات همواره به عنوان يک تسهيل‌گر در فرآيندها شناخته مي‌شود. انجام الکترونيکي کارها يا به بياني ايجاد شهر الکترونيک بدون استفاده از فناوري اطلاعات تقريباً غير ممکن به نظر مي‌رسد. در اين راستا معاونت خدمات و محيط زيست شهري نيز مي‌تواند در جهت ايجاد شهر الکترونيک قدمي برداشته و با استفاده از فناوري اطلاعات در جهت افزايش سطح کيفيت ارائه خدمات پيش رود. در اين مقاله سعي شده با تعريف دقيق شهر الکترونيک و فناوري اطلاعات و همچنين خدمات شهري، رابطه اين دو با يکديگر مشخص گردد. بدين صورت که با استفاده از تحقيقات انجام شده در شهرداري مشهد ليست وظايف معاونت خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد استخراج گرديد و در هر مورد نحوه کاربرد فناوري اطلاعات براي بهبود ارائه وظيفه مربوطه بصورت نظري تشريح گرديده است. در نتيجه جدولي بدست آمده که در آن ليست خدمات به همراه راهکار استفاده از فناوري اطلاعات و زمانبندي کاربرد راهکار ارائه گرديده است. در نهايت بصورت تئوريک تعيين شده است که در هر حوزه تا چه حد و با چه کيفيتي مي‌توان خدمات را بصورت الکترونيک ارائه کرد.

متن کامل مقاله