عنوان
ارزيابي تشکيل و عملکرد شهرداري ويژه منطقه مهر بجنورد
نویسنده (گان)
محمودي,عطيه;کاظميان,غلامرضا;نوريان,فرشاد
چکیده مقاله
از آنجايي که شهرداري منطقه مهر بجنورد مديريت، برنامه‌ريزي، اداره و اجراي امور 25 محله پراکنده در حاشيه شهر با ويژگي‌ها و شاخص‌هاي اسکان غيررسمي را بر عهده دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزيابي عملکرد شهرداري ويژه منطقه مهر شهر بجنورد به تنظيم ابعاد، معيارها و شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد براي مجموعه مذکور، با در نظر داشتن و دقت در اصول و بايدهاي تحقق مديريت موفق مناطق ويژه شهري در مطالعات و تجارب جهاني و ويژگي‌هاي سکونتگاه‌هاي مواجه با اسکان غيررسمي؛ در چهار محله مشخص در بجنورد، و با بهره‌گيري از روشي متداول در ارزيابي عملکرد شهرداري‌هاي جهان، يعني روش ارزيابي کارت امتياز متوازن (BSC)، در چهار بعد اصلي استقرار روش‌ها و مکانيزم‌هاي مديريت، تحقق منابع مديريت مالي، افزايش رضايت ذي‌نفعان و تحقق پايداري محلات، به همراه 13 معيار و 46 شاخص پرداخته شده است. ابزارهاي به‌کارگرفته شده جهت جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، علاوه بر مطالعات کتابخانه‌اي، اسناد و آمار و طرح‌هاي شهري، دو سري پرسشنامه با سوالات باز و بسته براساس شاخص‌هاي تعيين شده براي دو نمونه آماري نمايندگان ساکنان و متخصصان، همچنين مصاحبه با بخش مالي شهرداري منطقه مهر و شهرداري مرکزي بجنورد مي‌باشد. به منظور پردازش اطلاعات و داده‌هاي آماري از نرم‌افزارهاي Exel , SPSS استفاده شده است. در پايان بخش تحليل و ارزيابي عملکرد با مقادير کمي، اين نتيجه حاصل شد که شهرداري منطقه مهر بجنورد در سه بعد استقرار روش‌ها و مکانيزم‌هاي مديريت، تحقق منابع مديريت مالي و تحقق پايداري به موفقيت نسبي دست يافته‌اند و در بعد افزايش رضايت ذي‌نفعان با اختلاف چند صدم درصدي در مرز موفقيت قرار گرفته است. در بررسي شرط دوم کارت امتياز متوازن که حفظ تعادل عملکردي به صورت مجزا ميان هر دو بعد با درنظر داشتن عدم تجاوز از حد شکاف در شهرداري منطقه مهر به لحاظ موفقيت عملکردي 66 درصدي به موفقيت قابل قبولي دست يافته است. در خاتمه با توجه به داده‌ها و نتايج به‌دست آمده به تعيين نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت به تفکيک ابعاد و در نهايت به ارائه 23راهبرد به تفکيک کنشگران با استفاده از جدول و تحليل‌هاي SWOT پرداخته شده است.

متن کامل مقاله