عنوان
(خانه هوشمند گامي به سوي شهر هوشمند)
نویسنده (گان)
موحدي,محمد قاسم;حاجي زاده طوسي,رقيه;سميعي,محمد رضا
چکیده مقاله
در سالهاي اخير شهرهايي بزرگ با جمعيت زياد، فرهنگهاي متفاوت، مصرف انرژي و منابع طبيعي بالا ومسائل زيست محيطي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي شکل گرفته اند. اين مسائل باعث پيچيدگيهاي زياد درشهرهاي جديد ميگردند و سبب گرديده اند که متخصصان به فکر ايجاد راه حلهايي براي مشکلات موجود باشند. يکي از برجسته ترين راه حلها در اين زمينه، هوشمندسازي ميباشد. در اين بين خانه هوشمند به عنوان مهم ترين بعد هوشمندسازي معرفي شود . يكي از اهداف مهم هوشمندسازي خانه ها، مصرف بهينه انرژي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و مقابله با گرمايش زمين است. بايد توجه داشت كه يكي از تفاوت هاي عمده شبكه هوشمند و شبكه هاي سنتي در زمينه مصرف انرژي، امكان مشاركت آگاهانه مصرف كنندگان در مديريت مصرف انرژي است كه اين امر تنها از طريق ايجاد خانه هاي هوشمند، امكان پذير خواهد شد. در اين مقاله ابتدا مفاهيم خانه هوشمند مطرح و در ادامه به بهره گيري از فناوري هاي نوين در معماري با هدف دستيابي به خانه و هوشمند به عنوان عناصر آينده شهري و همچنين تجربيات جهاني در اين زمينه اشاره خواهد شد. و سپس به بررسي عناصر جديدي که خانه ها در شهر هوشمند نيازمندند پرداخته خواهد شد.

متن کامل مقاله