عنوان
بررسي نقش مؤلفه‌‌هاي سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان قراردادي شهرداري‌
نویسنده (گان)
دلگشا,کاظم
چکیده مقاله
افزايش شكاف بين ارزش واقعي و دفتري سازمان‌ها، توجه محققان را براي توضيح ارزش نامرئي كه در اين بين از صورت‌هاي مالي حذف‌‌شده، جلب کرده ‌است. ارزشي كه ما از آن تحت عنوان سرمايه فكري نام مي‌بريم و در تمامي ابعاد سازمان همچون يك پيكره دانش حضور دارد، اما ناديده گرفته مي‌شود. در واقع اندازه‌گيري سرمايه فكري سازمان‌ها امروزه نه تنها يكي از دغدغه‌هاي فكري دست‌اندركاران منابع انساني مي‌باشددر اين پژوهش موضوع تحقيق بررسي نقش مؤلفه‌‌هاي سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان قراردادي شهرداري‌ها مي باشد كه در يك مطالعه موردي از کارکنان قراردادي ستاد مرکزي شهرداري مشهد تحليل و آزمون گرديد . پژوهش حاضر در جستجوي آن مي‌باشد تا نقش مؤلفه‌هاي سرمايه فکري را در بهبود عملکرد کارکنان قراردادي ستاد مرکزي شهرداري مشهد مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و در اين رهگذر راهكارها و پيشنهادهاي علمي و كاربردي جهت بهره‌گيري مطلوب‌تر از سرمايه‌هاي فکري موجود در سازمان‌هاي دولتي ارائه نمايد . لذا ابتدا الگوهاي غالب سرمايه فکري مطرح شده در جهان را تشريح گرديده ؛ سپس نقش مؤلفه‌هاي سرمايه فکري را بر عملکرد کارکنان قراردادي ستاد شهرداري مشهد را که از نظر سني و تحصيلي در بهترين شرايط سن کار، فرهيختگي و تلاش در جهت تحقق اهداف شهرداري بوده ليکن از نظر امنيت شغلي ، حقوق ، پست و برخورداري از مزاياي مادي و معنوي حين انجام کار همواره در فشار و استرس مي باشند، شناسايي و مورد ارزيابي قرارگرفتند. در واقع پژوهش برمبناي پاسخ به اين سئوال مي‌باشد كه؛ نقش مؤلفه‌هاي سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان شهرداري‌هاي مشهد چگونه است؟

متن کامل مقاله