عنوان
تحليل کيفيت زندگي و فضا در بلوار خيام مشهد
نویسنده (گان)
پيري,عيسي;اجزا شکوهي,محمد;رضاييان,مهدي
چکیده مقاله
کيفيت زندگي محصول شرايط و متغيرهاي مختلفي است که همين عوامل در واقع عناصر تاثيرگذار در فضا – مکان جغرافيايي است. بنابراين فضاي شهري و کيفيت زندگي روابط متقابلي را با يکديگر برقرار مي کنند. چنانچه که اگر مديران و تصميم سازان شهري و سياست گذاران بخواهند کيفيت زندگي شهروندان را به سمت مطلوبيت و زيست بهتر و توسعه يافته تر برنامه ريزي کنند ناگزير از توجه به ابژه فضاي عمومي است که مکان شکل گيري روابط اجتماعي جمعي، ياس ها و اميدها، نيازها و توانمنديها، استعارات و اشارات، استبداد و دموکراسي، ايده شهروندي و ... است. اين مقاله به روش توصيفي – تحليلي با حجم نمونه 300 نفر در بلوار خيام انتخاب شده اند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين شرايط كالبدي و بصري با كيفيتي زندگي رابطه معني داري وجود دارد همچنين شرايط اجتماعي – اقتصادي ساكنين همبستگي معني داري با كيفيت زندگي برقرار مي كنند.

متن کامل مقاله