عنوان
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري( نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد)
نویسنده (گان)
علوي نسب,سيد هاشم;محمدي فر,مجيد
چکیده مقاله
امروزه از گردشگري شهري به عنوان يکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اجتماعي و رفاهي شهر و شهرنشينان ياد مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري شهر مشهد مي باشد. براي اين منظور داده هاي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري گرديد بر همين اساس جامعه اماري تحقيق حاضر را شهروندان مشهدي تشکيل مي دهند که از بين آنها با استفاده از فرمول کوکران 311 نفر به عنوان جامعه نمونه تحقيق انتخاب شده که شامل مديران شهري و مردم مي باشد. ميزان پايايي پرسشنامه نيز از طريق آزمون آلفاي کرونباخ سنجيده شده است که با 94/0 درصد نشان از سطح قابل قبول داده ها ابزار تحقيق مي باشد، و براي تحليل داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون من ويتني، خي دو و کروسکال واليس استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري در شهر مي تواند نقش بسيار بالاي را ايفا نمايد.

متن کامل مقاله