عنوان
ميزان رضايتمندي شهروندان منطقه چهار از عملکرد شهرداري مشهد در اجراي طرح ناحيه محوري با محوريت مشارکت شهروندان
نویسنده (گان)
محروقي,عليرضا;رحمانيان,اميدرضا ;وزيري,سيد سعيد
چکیده مقاله
تحقيق حاضر به‌منظور ارزيابي ميزان رضايت شهروندان از طرح ناحيه محوري با در نظر گرفتن سطح مشارکت شهروندان صورت پذيرفته است.اين تحقيق بر اساس تحقيقات ميداني از ناحيه يک، شهرداري منطقه چهار مشهد صورت گرفته است. روش جمع‌آوري اطلاعات، مطالعات اسنادي و روش پژوهشي مورداستفاده،روش پيمايشي بوده است.

متن کامل مقاله