عنوان
ايجاد کانال پنهان زماني در شبکه هاي بيسيم 802.11
نویسنده (گان)
طهماسبي,فاطمه;مقيم,ندا;مهدوي,مجتبي
چکیده مقاله
افزايش استفاده از شبکه هاي بيسيم همراه با حجم رو به رشد اطلاعات منتقل شده بر روي اين شبکه ها نيازمند حفاظت در برابر تهديدات امنيتي است. کانالهاي پنهان مي توانند هم به عنوان يک تهديد امنيتي و هم به عنوان راهي براي تأمين امنيت در نظر گرفته شوند. روشي براي ايجاد کانال پنهان زماني در اين مقاله ارائه شده است. به اين منظور از ويژگيهاي زماني پروتکل 802.11 استفاده شده است. روش پيشنهادي از توزيع آماري بازه هاي خالي موجود در کانال بيسيم استفاده ميکند و با دستکاري الگوي ارسال بسته هاي ترافيک آشکار سعي بر ارسال پيام هاي پنهان دارد. اين کانال پنهان به نرخ بيت 2000 بيت بر ثانيه با سطح بالايي از پنهان شدگي دست مي يابد.

متن کامل مقاله