عنوان
ارائه چارچوبي مبتني بر معماري سرويس گرا براي مدل بلوغ حاكميت cobit
نویسنده (گان)
عمادي,سيما;دهقاني,مژگان
چکیده مقاله
امروزه معماري سرويس گرا يكي از مهم ترين راهكارهاي سازماني براي هم راستايي فناوري اطلاعات با كسب وكار سازمان و ابزار قدرتمندي براي سازمان دهي سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده است. برخورداري از مزاياي معماري سرويس گرا در صورت حاكميت اثربخش آن موثر است.مدل هاي بلوغ حاكميت معماري سرويس گرا ابزاري معتبر و اثر بخش براي حاكميت موثر معماري سرويس گرا هستند. به گونه اي كه سازمان ها مي توانند با اين ابزار وضعيت جاري حاكميت خود را ارزيابي، نيازمندي هاي حاكميت خود را تعيين و سپس يك چارچوب مناسب براي حاكميت خود ارائه كنند.تاكنون مدل هاي بلوغ حاكميت مختلفي ارائه شده اند، كه از ميان آن ها مدل بلوغ حاكميت cobit به دليل مناسب بودن يك نمونه شاخص به شمار مي رود با اين همه از اين چارچوب اغلب براي اندازه گيري بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات استفاده شده است. در واقع يكي از چالش هايي كه براي استفاده از اين چارچوب وجود دارد فقدان روشي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري سرويس گرا است. در اين تحقيق چارچوبي چهاربعدي مبتني بر معماري سرويس گرا براي مدل بلوغ حاكميت cobit با در نظر گرفتن ابعاد اصلي يك مدل جامع بلوغ حاكميت معماري سرويس گرا ارائه گرديده است به طوري كه بتوان از اين چارچوب براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري سرويس گرا نيز استفاده كرد. نتايج تحقيق، بيانگر آن است كه مدل بلوغ حاكميت cobit مي تواند چارچوب مناسبي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري سرويس گرا باشد و در نهايت چارچوب پيشنهادي ارائه شده در اين تحقيق به عنوان يك چارچوب معتبر مورد تايدد قرار گرفت.

متن کامل مقاله