عنوان
شناسايي و محل‌يابي وقايع غيرمعمول در تصاوير ويدئويي با استفاده از مدل مخفي مارکوف چندين مشاهده
نویسنده (گان)
رياحي مدوار,محبوبه;رحمتي,محمد
چکیده مقاله
تشخيص وقايع غيرمعمول در صحنه‌هاي پرجمعيت، يک موضوع بسيار مهم براي امنيت عمومي است. در محيط‌هاي پرچمعيت به علت پيچيدگي ذاتي اين ويدئوها و هم‌پوشاني بين افراد، شناسايي رويدادهاي غيرمعمول چالش‌برانگيز است. در اين مقاله، يک سامانه نظارت تصويري هوشمند براي تشخيص رويدادهاي غيرمعمول در دنباله‌هاي ويدئويي مربوط به صحنه‌هاي پرجمعيت پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي، ويژگي‌هاي حرکتي و مکاني تصاوير ويدئوهاي آموزشي که تنها شامل رويدادهاي معمول هستند بر پايه شار نوري استخراج مي‌‌نمايد. سپس، با توجه به ذات پويا و متغير بودن اين ويژگي‌ها، در اين مقاله از قابليت‌هاي مدل مخفي مارکوف چندين مشاهده در مدلسازي اين ويژگي‌هاي متغير با زمان استفاه مي‌شود. رويدادهاي غيرمعمول در تصاوير ويدئويي جديد از روي مدل يادگرفته شده، شناسايي و محل‌يابي مي‌شوند. نتايج آزمايش‌ها روي ويدئوهاي نظارتي نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي نه تنها به طور دقيق قادر به شناسايي رويدادهاي غيرمعمول است بلکه مي‌تواند محل رويداد غيرمعمول را در تصاوير ويدئوي پرجمعيت مشخص نمايد.

متن کامل مقاله