عنوان
شناسايي نواحي برجسته در تصوير رنگي با استفاده از فيلتر ميان گذر وفقي
نویسنده (گان)
اکاتي,مجتبي;ابراهيمي مقدم,عباس;هراتي,احد
چکیده مقاله
گسترش کاربرد توجه بينايي در زمينه هاي مختلف علوم کامپيوتر و بينايي ماشين سبب ايجاد انگيزه هاي بيشتر براي طراحي و توسعه الگوريتم هاي تشخيص برجستگي شده است. از جمله اين کاربردها مي توان به بخش بندي هوشمند تصوير، بازيابي هدف در تصوير و يا فشرده سازي تصوير اشاره کرد. با اين وجود بسياري از روشهاي موجود قادر به شناسايي نواحي برجسته در صحنه هايي با زمينه شلوغ و زمينه تکراري به صورت همزمان نيستند. از اين رو در اين مقاله، يک روش شناسايي نواحي برجسته مبتني بر تبديل موجک ايستان با استفاده از وزندهي جزئيات در هر مقياس تبديل موجک براي حل اين مسئله ارائه داديم که ميتواند نواحي برجسته را براي زمينه هاي مختلف با دقت بالا شناسايي کند. پارامترهاي اين روش ابتدا بر روي يک پايگاه تصاوير تنظيم شده، سپس الگوريتم پيشنهادي بر روي پايگاه تصاوير بزرگتري بر اساس استاندارد هاي موجود با روشهاي ديگر در زمينه شناسايي نواحي برجسته مورد ارزيابي و مقايسه قرار داده مي شود. نتايج روش پيشنهادي دقت بالاتر آن نسبت به ديگر روشهاي شناسايي نواحي برجسته را نشان مي دهد.

متن کامل مقاله