عنوان
معياري جديد براي خرابي بلاک ها در عمليات تخمين حرکت فريم هاي ويدئو
نویسنده (گان)
حاجي بگلو,محمد;سوادي,عبدالرضا
چکیده مقاله
تخمين حرکت قسمت بسيار مهم عمليات فشرده سازي ويدئو مي باشد. براي تخمين حرکت نياز به مقايسه بلاک هاي فريم مرجع و اصلي مي باشد. معمولا تمامي پيکسل هاي دو بلاک با استفاده از معيار SAD مقايسه مي شوند. با توجه به شباهت پيکسل هاي مجاور در يک فريم مي توان تعداد مقايسه بين پيکسل ها را در SAD کاهش داد. در اين مقاله چهار معيار جديد براي مقايسه بلاک ها پيشنهاد شده است و عملکرد آنها هم از نظر سرعت اجرا و هم از نظر کيفيت ويدئو با معيار SAD مقايسه شده است. دو معيار عملکرد بسيار مناسبي داشته اند که باعث افزايش سرعت عمليات فشرده سازي ويدئو مي شود.

متن کامل مقاله