عنوان
الگوريتم بهينه سازي هوش جمعي ذرات تعاوني با ضريب اينرسي فازي
نویسنده (گان)
غلاميان,مجتبي;ميبدي,محمد رضا
چکیده مقاله
در اين مقاله با توجه به موفقيت هاي روز افزون کاربردهاي الگوريتم PSO و ابداع الگوريتم هاي نوين ترکيبي PSO با ساير الگوريتم‌ها، الگوريتمي نوين ترکيبي مبتني بر الگوريتم PSO ارائه مي کنيم. با به کارگيري منطق فازي در بهبود نقاط ضعف الگوريتم PSO از جمله گرفتار شدن در نقاط بهينه محلي و همگرايي زودرس پيشتر اقداماتي صورت گرفته است. همچنين براي غلبه بر مشکل ناکارآمدي الگوريتم PSO در فضاي جستجو با ابعاد بالا، برخي از الگوريتم ها از جمله الگوريتم بهينه سازي هوش جمعي ذرات تعاوني، ارائه گرديده است. ما دراين مقاله، با ترکيب الگوريتم هوش جمعي ذرات فازي و هوش جمعي تعاوني، الگوريتم CFPSO-IW (Cooperative Particle Swarm Optimization with Fuzzy Inertia Weight) را مطرح مي نماييم و با ارائه اين الگوريتم سعي در بهبود نقايص الگوريتم PSO، از جمله همگرايي زودرس، گير افتادن در نقاط بهينه محلي و عملکرد بهتر در ابعاد بالا، مي نماييم.

متن کامل مقاله