عنوان
توسعه معماري FUSION@ براي مديريت تغييرات فني محيط سرويس گرا
نویسنده (گان)
کهريزي,بهروز;سلاجقه,افشين ;سيدي,مير علي
چکیده مقاله
در اين مقاله سعي شده با توسعه معماريFUSION@ بوسيله افزودن چرخه MAPE به آن، چند عامل هوشمند و اجزاي ديگر، مدلي ايجاد شود که بوسيله آن بتوان تغييرات فني محيط سرويس گرا را به نحوي مديريت کرد که اثر تغيير کمترين تاثيري بر کارکرد اين محيط داشته باشد.

متن کامل مقاله