عنوان
تنظيم پارامترهاي مقدم و وزن قواعد فازي در يک طبقه‌بند فازي
نویسنده (گان)
درهمي,ولي;اعلمي يان هرندي,فريناز
چکیده مقاله
يک سيستم طبقه‌بندي مبتني بر قواعد فازي گونه‌ا‌ي خاص از مدل‌سازي فازي است که در آن خروجي سيستم، مقداري غيرفازي و گسسته است. چالش‌برانگيزترين مسئله در طراحي اين سيستم‌ها، ساخت پايگاه قواعد فازي است. تاکنون تلاش‌هاي بسياري با هدف ايجاد و تنظيم ساختار اين سيستم‌ها صورت گرفته است. در اين مقاله، يک الگوريتم يادگيري مبتني بر پاداش و جريمه ارائه شده‌است. الگوريتم پيشنهادي با ارزيابي رفتار قواعد فازي در روند يادگيري، پارامترهاي توابع عضويت مقدم و وزن قواعد سيستم را در راستاي بهبود نتايج طبقه‌بندي تنظيم مي‌کند. در گونه‌هاي اين الگوريتم، براي ايجاد تعادل مابين تنظيم وزن قواعد فازي و اصلاح زير فضاهاي فازي، معيارهاي تعداد جريمه‌‌ها و ميزان نوسان در دريافت پاداش و جريمه‌ي هر قاعده معرفي شده‌اند. ايده‌هاي پيشنهادي به کمک تعدادي از مجموعه‌داده‌هاي UCI ارزيابي شده و کارايي آنها در مقايسه با الگوريتم پايه‌اي پاداش و جريمه بررسي شده ‌است. نتايج نشان مي‌دهد روش پيشنهادي به خوبي مي‌تواند کيفيت طبقه‌بندي را ارتقا داده و دقت بالاتري را حاصل نمايد.

متن کامل مقاله