عنوان
بکارگيري يک مکانيزم احتمالاتي و ناحيه‏بندي دامنه انتقال گره‏ها جهت بهبود الگوريتم مسيريابي DBR در شبکه‏هاي حسگر زيرآبي
نویسنده (گان)
حيراني,اکرم;اثني عشري,مهدي;ميبدي,محمدرضا;جمشيدي,مجتبي
چکیده مقاله
فراهم نمودن يک الگوريتم مسيريابي کارا، از نظر نرخ تحويل بسته‏ها، تأخير انتها به انتهاي تحويل بسته‏ها از مبدأ به مقصد و انرژي مصرفي، براي شبکه‏هاي حسگر زيرآبي بسيار چالش‏زا است. چراکه اين شبکه‏ها داراي ويژگي‏هاي منحصر به فردي نظير استفاده از کانال‏هاي صوتي بجاي کانال‏هاي راديويي جهت مخابره و نيز همبندي (توپولوژي) بسيار پويا به دليل حرکت حسگرها توسط جريان آب هستند. يکي از الگوريتم‏هاي بسيار مطرح در اين زمينه، الگوريتم مبتني بر عمق DBR است. اين الگوريتم بسيار ساده است، ولي از نظر نرخ تحويل بسته‏ها، تأخير انتها به انتها و انرژي مصرفي کارامد نيست. در اين مقاله با اضافه کردن يک رويه شتاب به الگوريتم پايه DBR، سعي مي‏شود کارايي اين الگوريتم افزايش يابد. در رويه شتاب، از يک مکانيزم احتمالاتي ساده جهت تسريع در ارسال بسته‏ها و نيز افزايش چند-مسيري به سمت مقصد استفاده مي‏شود. در الگوريتم DBR گره‏ها‏ ابتدا مدت زماني بسته دريافتي را در بافر خود نگه‏ مي‏دارند و سپس، در صورت لزوم، آن را به سمت مقصد هدايت مي‏کنند،‌ اما در رويه شتاب الحاقي، هر گره دريافت کننده بسته، با احتمال بسته دريافتي را بلافاصله به سمت مقصد هدايت مي‏کند و با احتمال 1 – Pf از روال معمول DBR پيروي مي‏كند. الگوريتم پيشنهادي توسط شبيه‏ساز JSIM پياده‏سازي گرديده و با انجام يک‏سري آزمايش‏ها، کارايي آن با الگوريتم پايه DBR از نقطه نظرهاي نرخ تحويل بسته‏ها، تأخير انتها به انتها و انرژي مصرفي مقايسه گرديده است. نتيجه آزمايش‏ها حاکي از برتري الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با الگوريتم DBR است.

متن کامل مقاله