عنوان
استفاده از هيستوگرام توسعه يافته براي بازشناسي انسان در مجموعه اي از نماهاي مختلف
نویسنده (گان)
شعباني نيا,الهام;اديبي,پيمان
چکیده مقاله
بازشناسي انسان عبارت است از شناسايي مجدد يک فرد، در مکان هاي متنوع در مجموعه ديد دوربين هاي مختلف، که تنها براساس ويژگي¬هاي ظاهري آن فرد انجام مي¬شود. اين عمل کاري ارزشمند در نظارت ويديويي است. در اين مقاله يک مدل مبتني بر هيستوگرام براي ظاهر فرد ارائه مي¬شود که در آن اطلاعات قاب¬هاي متوالي به شکل يک هيستوگرام توسعه يافته نمايش داده مي-شوند. در مدل هيستوگرام توسعه يافته هر ستون از هيستوگرام به جاي اختيار نمودن مقداري ثابت، معرف تابع توزيع احتمال يک متغير تصادفي است که اين متغير تصادفي تغييرات ستون در قاب¬هاي متوالي را نشان مي¬دهد. در اينجا توزيع احتمال هر ستون، مخلوطي از چند گاوسي در نظر گرفته مي¬شود که پارامترهاي آن با استفاده از روش بيشينه سازي اميد، به صورت افزايشي ياد گرفته مي¬شود. در ادامه براي مقايسه دوهيستوگرام توسعه يافته، روشي مبتني بر وزن¬دهي ستون¬هاي هيستوگرام پيشنهاد شده است. در اين روش ستون¬هاي مختلف هيستوگرام با توجه به عدم قطعيت خود در توليد نتيجه مشارکت داده مي¬شوند. بدين صورت که به ستون¬هايي با قطعيت بيشتر، وزن بيشتري انتساب داده مي¬شود. نتايج تجربي بر روي پايگاه هاي داده مختلف، نشان مي¬دهد که مدل هيستوگرام توسعه يافته پيشنهادي مي¬تواند کارايي مناسبي را در بازشناسي انسان فراهم آورد.

متن کامل مقاله