عنوان
خوشه‌بندي مرکزگرا مفاهيم آنتولوژي با هدف افزايش صحت در سامانه‌هاي تطابق آنتولوژي
نویسنده (گان)
بابالو,سميرا;کارگر,محمد جواد;داورپناه,سيد هاشم
چکیده مقاله
با رشد و توسعه آنتولوژي‌ها به عنوان پايه و اساس وب معنايي، و افزايش ناهمگني‌هاي آن‌ها، سامانه‌هاي تطابق آنتولوژي به وجود آمدند. به وجود آمدن آنتولوژي¬هاي بزرگ در دامنه‌هاي واقعي، سامانه‌هاي تطابق آنتولوژي را با مشکلاتي همچون کمبود حافظه مصرفي مواجه نمود، در نتيجه بخش‌بندي نمودن آنتولوژي¬ها پيشنهاد شد. اين مقاله يک متد جديد خوشه‌بندي مرکزگراي مفاهيم آنتولوژي(SeeCC) را پيشنهاد مي‌دهد. SeeCC يک روش خوشه‌بندي مرکزگرا است که با استفاده از سرخوشه¬ها، پيچيدگي مقايسات را کمتر مي‌نمايد، همچنين علاوه بر تسهيل در خطاي کمبود حافظه در سامانه‌هاي تطابق آنتولوژي بزرگ، موجب افزايش دقت آن‌ها نيز شده است. طبق ارزيابي نتايج SeeCC با دو سامانه Falcon-AO و سامانه پيشنهادي توسط Algergawy، بهبود در ميزان دقت نگاشت آنتولوژي‌ها حاصل شده است. همچنين در مقايسه با نتايج طرح ارزيابي بين‌المللي نگاشت آنتولوژي¬ها(OAEI) روش SeeCC نتايج قابل قبولي با ده سامانه برتر اول دارا هست.

متن کامل مقاله