عنوان
بهبود الگوريتم رقابت استعماري با ايجاد حرکت بين استعمارگرها و بررسي فضاي اطراف بهترين استعمارگر
نویسنده (گان)
نقاشي,وحيد;نقاشي,مونا
چکیده مقاله
الگوريتم رقابت استعماري روشي در حوزه محاسبات تکاملي است که به يافتن پاسخ بهينه مسائل مختلف بهينه سازي مي‌پردازد. همانند همه الگوريتم هاي تکاملي، الگوريتم رقابت استعماري نيز مجموعه اوليه اي از جواب هاي احتمالي را تشکيل مي دهد که هر کدام از اين جواب ها در اصطلاح الگوريتم رقابت استعماري، کشور ناميده مي شود. از بين کشورهايي که داراي تابع هزينه بهتري نسبت به بقيه هستند، تعداد مشخصي به عنوان کشورهاي استعمارگر انتخاب شده و ساير کشورها، تحت عنوان مستعمرات به سمت استعمارگرها در فضاي متغيرهاي مسأله حرکت مي کنند. در اين الگوريتم، کشورهاي استعمارگر هيچ حرکتي انجام نمي دهند و بدون توجه به فضاي پيرامون خود ساکن هستند؛ به همين دليل ممکن است الگوريتم، در بهينه هاي محلي تابع هزينه قرار بگيرد و از يافتن يا نزديک شدن به جواب بهينه سراسري بازبماند. در اين مقاله جهت افزايش قدرت الگوريتم رقابت استعماري، عملگر حرکت استعمارگرها به سمت بهترين استعمارگر و همچنين جستجوي فضاي اطراف بهترين استعمارگر به وسيله توليد جواب هاي تصادفي در داخل شعاع معيني پيرامون آن، پيشنهاد شده است. عملکرد الگوريتم پيشنهادي به وسيله توابع محک مختلفي ارزيابي شده و نتايج تجربي نشان دهنده برتري الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته پيشنهادي نسبت به ساير الگوريتم هاي مطرح مانند الگوريتم PSO، ABC و ICA استاندارد مي باشد.

متن کامل مقاله