عنوان
نظام جامع اطلاعاتي گردشگري الکترونيکي مبتني بر کاربرد معناگرايي
نویسنده (گان)
خانيکي,امير حسين ;صدوري,راضيه;يکتايي,محمدحسين
چکیده مقاله
در سال‌هاي اخير، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بيشترين تأثير را در زندگي انسان داشته و فرصت‌هاي جديدي را پيش روي صنايع و شرکت‌ها قرار داده است. در گردشگري الکترونيکي محصولات و خدمات متنوعي مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط ارائه‌دهنده خصوصي يا دولتي ارائه شود. مطمئنا شکل‌گيري هر نوع نظام جامع متمرکز گردشگري الکترونيکي به دليل تنوع و تعدد ارائه‌دهندگان خدمات، به دليل عدم درک اطلاعات سامانه‌هاي ديگر مي‌تواند از پايداري و انعطاف‌پذيري پاييني برخوردار باشد. در اين مقاله تلاش شده است تا با ارائه يک معماري و ساختار معناگرا و افزودن مفهوم به دادگان، به نيازهاي پيشرو در نسل آينده سامانه‌هاي گردشگري الکترونيکي پاسخ داده شود. در اين نظام پيشنهادي از معماري سرويس‌گراي معنايي، ابزارها و فناوري‌هاي مورد نياز استفاده شده است.

متن کامل مقاله