عنوان
روش اکتشافي جديد جهت خوشه‌بندي ابتدايي الگوريتم k-means
نویسنده (گان)
قاسمپوري,سيد عسگري;براآني,احمد;ترک لاداني,بهروز
چکیده مقاله
با رشد روز افزون داده‌ها لزوم استخراج الگوهاي مفيد از آن‌ها بيشتر حس مي‌گردد. يکي از روش‌هاي کشف دانش که بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد خوشه‌بندي مي‌باشد. خوشه‌بندي به روش‌هاي مختلفي از جمله سلسله مراتبي و تکراري انجام مي‌گيرد. در الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي تکراري يکي از مهم‌ترين مراحل، انتخاب خوشه‌هاي اوليه است زيرا تاثير مستقيم بر خوشه‌هاي نهايي دارد. از آنجايي‌که هر خوشه شامل نقاطي نزديک به هم و دور از نقاط خوشه‌هاي ديگر است، انتخاب خوشه‌هاي اوليه اهميت زيادي دارد. در اين مقاله روشي اکتشافي براي تعيين خوشه‌هاي اوليه در الگوريتم k-means طراحي نموديم. سپس الگوريتم خود را بر روي چند مجموعه داده‌ي مختلف در اندازه‌هاي متفاوت اعمال کرديم. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد روش ارائه شده باعث بهبود عملکرد الگوريتم k-means نسبت حالتي است که از خوشه‌هاي اوليه‌ي تصادفي استفاده شده است.

متن کامل مقاله