عنوان
ساخت و بکارگيري يک پيکره براي تعيين بار نظرات غيرمستقيم
نویسنده (گان)
نوفرستي,سميرا;شمس فرد,مهرنوش
چکیده مقاله
نظرکاوي يکي از مسائل شناخته شده در حوزه پردازش زبان طبيعي است که در سال‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه تلاش‌هاي متعددي جهت تعيين بار نظرات در دامنه‌هاي مختلف انجام گرفته، تمرکز روش‌هاي موجود بر روي نظرات مستقيم بوده است و اغلب اين روش‌ها از نظرات غيرمستقيم صرفنظر کرده‌اند. اين در حالي است که در برخي از دامنه‌ها از جمله پزشکي نظرات غيرمستقيم به کرات رخ مي‌دهند و ناديده گرفتن آنها باعث کاهش دقت سيستم نظرکاوي مي‌شود. بنابراين ارائه روش‌هاي جديد به منظور مديريت نظرات غيرمستقيم ضروري به نظر مي‌رسد. در اين مقاله روشي خودکار براي ساخت يک پيکره از نظرات غيرمستقيم در دامنه دارو ارائه مي‌شود. سپس از اين پيکره در روش‌هاي يادگيري ماشين به منظور تعيين بار نظرات مطرح شده درباره داروها استفاده مي‌گردد. نتايج آزمايشات انجام گرفته نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي در تعيين بار مجموعه تست به نتايج بهتري در مقايسه با يک روش‌ برجسته موجود مي‌رسد.

متن کامل مقاله