عنوان
حاشيه نويسي خودکار تصاوير با کلاس بندي به کمک شبکه عصبي
نویسنده (گان)
عبداله ئي,فاطمه;فائز,کريم
چکیده مقاله
امروزه با توجه به رشد فراوان دستگاه هاي چند رسانه اي مديريت تصاوير کاربران در اين دستگا ها نيز به چالشي مهم تبديل شده است. حاشيه نويسي خودکار تصاوير ميتواند شکاف معنايي ميان تصاوير را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. مدل پيشنهادي در اين مقاله استفاده از شبکه هاي عصبي براي دسته بندي تصاوير مشابه است، بطوريکه پس از بدست آوردن بردار ويژگي هاي تصاوير آموزشي براي دسته بندي آنها را به ورودي شبکه هاي عصبي مي دهيم. بردار ويژگي هاي ما شامل دو بخش ويژگي هاي رنگ و ويژگي هاي بافت است. که براي رنگ از همبستگي نگاشت1 و براي بافت از فيلتر گابور استفاده شده است. پس از پايان بخش آموزش که با استفاده از الگوريتم پس انتشار (BackPropagation) اجرا مي شود، بردار ويژگي هاي تصاوير تست به ورودي شبکه عصبي ساخته شده داده مي شود تا تصاوير مشابه را براي ما مشخص کند. با استفاده از کلمات کليدي تصاوير مشابه تصوير تست را حاشيه نويسي مي کنيم. نتايج آزمايشات بر روي تصاوير Corel5k خود گواه اين موضوع است که استفاده از ويژگي هاي مناسب در دسته بندي دقيق مهم بوده و در دقت و کيفيت حاشيه نويسي موثر است.

متن کامل مقاله