عنوان
کنترل هوشمند وسيله‌نقليه در سطح تاکتيکي براساس يک رويکرد تکاملي
نویسنده (گان)
معصومي,بهروز;بازرگان,حميد;ميبدي,محمدرضا
چکیده مقاله
اين مقاله يک سيستم کنترل هدايت هوشمند براي راندن وسيله‌نقليه در قالب يک عامل هوشمند ارائه مي‌دهد. اين عامل براي شرايطي که چند وسيله‌نقليه وجود دارند، با هدف جلوگيري از تصادف وسيله‌نقليه توسط اجراي مانورهاي مناسب طراحي شده است. روش پيشنهادي برپايه ايجاد يک مدل کوچک محلي براي مسئله و استفاده از روش‌هاي تکاملي براي برنامه‌ريزي ميان‌مدت و پيش‌بيني شرايط آتي با استفاده از اين مدل است. با شبيه‌سازي روش پيشنهادي و مقايسه ميانگين سرعت و انحراف‌ معيار آن، تعداد اجرا عمل تغيير مسير و مدت زمان رسيدن به مقصد عملکرد بهتر آن اثبات شده است.

متن کامل مقاله