عنوان
سيستم خودکار خلاصه‌ساز متون فارسي
نویسنده (گان)
شفيعي,فاطمه;شمس فرد,مهرنوش
چکیده مقاله
با رشد روزافزون مستندات متني در وب، انتخاب اطلاعات مطلوب در زمان محدود کار مشکلي است. با استفاده از ابزارهايي نظير خلاصه‌سازها، مي‌توان اين حجم انبوه اطلاعات را با توليد خلاصه پيش‌نويس‌ مديريت نمود. تا‌کنون رويکردهاي متنوعي براي زبان‌هاي مختلف ارائه شده‌اند که قدمت برخي به شصت سال نيز ميرسد. در اين مقاله، روشي نوين براي خلاصه سازي متون خبري فارسي با دقتي بالاتر از سيستم‌هاي موجود معرفي شده است. اين خلاصه‌ساز با بهره‌گيري از دانش موجود در فارس‌نت، جملات را بر اساس ميزان شباهت و ارتباط آنها به يکديگر، خوشه‌بندي مي‌نمايد. سپس با استفاده از خوشه‌هاي حاصل، خلاصه نهايي به گونه‌اي توليد مي‌گردد که جملات آن داراي کمترين ميزان افزونگي و بيشترين ارتباط است. همچنين در صورت نياز، با بهره‌گيري از خوشه‌هاي هم‌وقوع، ابهامات موجود در متن خلاصه نيز رفع مي‌گردند.

متن کامل مقاله