عنوان
بهبود کيفيت تصاوير آندسکوپي از طريق تعديل هيستوگرام فازي و توزيع ناهمسانگرد کنتراست
نویسنده (گان)
قيصري,حسين;دزفوليان,مير حسين
چکیده مقاله
در اين مقاله روشي جديد براي بهبود کيفيت تصاوير آندوسکوپي به وسيلۀ تعديل هيستوگرام فازي و توزيع ناهمسانگرد کنتراست ارائه مي¬شود. تصاوير آندوسکوپي موجود در کشورمان از لحاظ نور و کيفيت وضعيت مناسبي ندارند و همين موضوع تبديل به چالشي جهت تشخيص انواع بيماري¬هاي دستگاه گوارش شده است. براي غلبه بر اين مشکلات و کمک به پزشکان براي تشخيص بهتر، در اين مقاله يک روش وفقي با استفاده از تعديل هيستوگرام فازي و توزيع کنتراست ارائه مي‌شود. همچنين در روش پيشنهادي مفهوم جديدي از توزيع کنتراست بر اساس آناليز محلي تصاوير آندوسکوپي معرفي مي‌شود. سپس به وسيلۀ انتخاب وفقي پارامتر هدايت که نقشي مهم در توزيع ايفا مي¬کند، توزيع کنتراست به منظور بهبود کيفيت تصاوير آندسکوپي به تصوير اعمال مي‌شود و در نهايت بعد از انتقال به سه فضاي رنگ XYZ، YIQ و HSI به کمک روش تعديل هيستوگرام فازي،تغييرات نامحسوس رنگ نمايان¬تر مي¬شود. نتايج تجربي نشان مي¬دهد که روش ارائه شده عملکرد قابل توجهي در افزايش قابليت ديداري تصاوير آندوسکوپي از خود نشان مي‌دهد

متن کامل مقاله