عنوان
سيستم تشخيص چهره با حفظ حريم خصوصي و قابليت وارسي
نویسنده (گان)
آزادسنجري,سميرا;خرسندي,سياوش;صادقيان,بابک
چکیده مقاله
تشخيص¬چهره يکي از برنامه¬هاي کاربردي است که امروزه بسيار مورد استفاده قرار مي¬گيرد. يکي از موارد تشخيص چهره در برنامه¬هاي کاربردي همانند گوگل پيکاسا است و يا در سايت¬هاي اجتماعي همچون فيسبوک استفاده مي¬شود. مسئله حفظ حريم خصوصي در سيستم تشخيص¬چهره يکي از مسائل مهم است که بايد مد نظر قرار گرفته شود. در اين طرح کاربر از محرمانه ماندن عکس خود اطمينان دارد، از طرفي قادر است صحت الگوريتم اجرا شده روي ورودي¬اش را با سربار کم، بررسي کند. محاسبات دوطرفه امن يکي از روش¬هاي محاسبات، براي حفظ حريم خصوصي است. براي محاسبات امن روش¬ها و تکنيک¬هاي مختلفي پيشنهاد شده است که هر يک مزايا و معايبي دارند. در اين مقاله سعي شده از دو تکنيک رمزنگاري تمام هم‌ريخت و مدارهاي مبهم به‌صورت ترکيبي استفاده شود. با استفاده از اين مدل ترکيبي مي‌توان مشکل سربار محاسبات در مدارهاي مبهم را کاهش داد. در مدل پيشنهادي، کاربر با قدرت محاسباتي محدود مي¬خواهد محاسبه تابع الگوريتم تشخيص چهره F را که با ورودي¬ که تصوير چهره است، به سرور ديگري برون¬سپاري ¬کند. سرور نتيجه ارزيابي تابع به همراه اثبات محاسبات تابع F را براي کاربر بازمي‌گرداند. در اين شيوه، بررسي صحت محاسبات بايد داراي پيچيدگي زماني بسيار کمتري، نسبت به محاسبه تابع F داشته باشد. در پروتکل پيشنهادي وارسي محاسبات انجام‌شده با پيچيدگي زماني انجام مي¬شود، به‌طوري‌که m طول بيت خروجي در تابع F و پارامتر امنيتي است. اين پروتکل در گام پيش محاسبات که تنها يک‌بار در سمت کاربر انجام مي¬شود، داراي پيچيدگي زماني است، به‌طوري‌که C کوچک‌ترين مدار براي ساخت مدار دودويي تابع تشخيص چهره F است.

متن کامل مقاله