عنوان
ارزيابي عملکرد پروتکل SCTP و مقايسه آن با پروتکل TCP در شبکه‌هاي موردي بي‌سيم
نویسنده (گان)
صرام,مهدي اقا;طباييان,سيدمصطفي
چکیده مقاله
SCTP يک پروتکل قابل‌اطمينان لايه‌ي انتقال است که از ويژگي‌هاي برتر دو پروتکل TCP و UDP بهره مي¬برد. در اين مقاله پروتکل SCTP براي بهبود کارايي شبکه‌ي بي‌سيم موردي بکار گرفته‌شده و ويژگي¬هايي مانند Multi-homing و Multi-streaming مورد بررسي قرار مي¬گيرد. در اين مقاله مقاديري مانند گذردهي و تأخير بسته‌ها با استفاده از شبيه¬ساز NS-2 براي دو ويژگي ذکر شده محاسبه شده و عملکرد آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس مقادير مشابه بدست آمده براي پروتکل TCP بررسي شده و عملکرد اين دو پروتکل مقايسه مي‌شود.

متن کامل مقاله