عنوان
ارائه روشي انرژي-آگاه جهت انتخاب ماشين هاي مجازي از ميزبان هاي فرابار شده در مراکز داده ابر
نویسنده (گان)
برزگر,محمد;حري,عباس;دستغيبي فرد,غلامحسين
چکیده مقاله
يکي از مشکلاتي که همواره در محاسبات ابري وجود دارد مصرف بالاي انرژي ناشي از تعداد منابع زياد در مراکز داده ابر است. ترکيب پوياي ماشين هاي مجازي در ميان راه حل هايي که تاکنون براي حل اين مشکل ارائه شده اند، يک روش موثر محسوب مي شود. اين تکنيک خود شامل چندين زير مسئله است که يکي از اين زير مسئله ها انتخاب ماشين مجازي است. فرآيند انتخاب ماشين مجازي، بهترين ماشين مجازي کانديد را از ميان ماشين هاي مجازي که روي ميزبان فرابار شده قرار دارند براي مهاجرت انتخاب مي کند. در اين مقاله، ما سه سياست را براي انتخاب ماشين مجازي ارائه کرده ايم. ما سياست هاي پيشنهادي خود را با استفاده از شبيه ساز CloudSim پياده سازي کرده ايم. نتايج بدست آمده از شبيه سازي نشان مي دهد که سياست هاي پيشنهادي توانسته اند کاهش قابل توجهي را از لحاظ مصرف انرژي، نقض توافقات سطح سرويس و تعداد مهاجرت ها نسبت به روش هاي موجود بدست آورند.

متن کامل مقاله