عنوان
شخصي سازي کاتالوگ الکترونيک با استفاده از فاکتورهاي شخصيتي، احساسي و فرهنگي
نویسنده (گان)
معمار,فاطمه
چکیده مقاله
شخصي سازي کاتالوگ الکترونيک عبارت است از هماهنگي محتواي کاتالوگ با نيازها و ترجيحات کاربر و نمايش مناسب ترين و هماهنگ ترين کاتالوگ براي هر کاربر. فرهنگ، شخصيت و احساس از جمله عواملي هستند که تاثير زيادي روي نيازها و ترجيحات کاربر دارند؛ بر اين اساس دسته اي از تحقيقات سعي کرده اند نقش اين فاکتورها را در سيستم هاي شخصي سازي لحاظ کنند. اما عيب عمده اين تحقيقات اين است که نقش خصوصيات فرهنگي-شخصيتي-احساسي به طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته است. اين در حالي است که اين سه عامل تاثيرات متقابل زيادي روي يکديگر دارند و اگر به طور مجزا مدل سازي شوند، رفتار کاربر به طور کامل قابل مدل سازي نخواهد بود. از طرف ديگر روش هايي که تاکنون در اين زمينه ارائه شده است، معمولاً نياز به تکميل تست هاي روان شناسي يا روش هاي پيچيده يادگيري ماشين دارند. در اين تحقيق سيستم شخصي سازي پيشنهاد شده که خصوصيات فرهنگي-شخصيتي-احساسي را به طور همزمان لحاظ مي کند. در اين سيستم يک مدل يکپارچه و مجتمع از خصوصيات فرهنگي، شخصيتي و احساسي براي هر کاربر وجود دارد که بر اساس کشور محل تولد و دستاوردهاي روانشناسي مقداردهي اوليه مي شود. بنابراين نياز به تست هاي روان شناسي و روش هاي پيچيده يادگيري ماشين ندارد. در اين سيستم نحوه تاثير فاکتورهاي فرهنگي- شخصيتي– احساسي روي ترجيحات کاربر در قالب قوانين پايگاه دانش مدلسازي شده و بر اساس آن محتواي مورد ترجيح کاربر ايجاد مي شود. مدل ارائه شده در اين تحقيق با روش هاي عادي شخصي سازي مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج مقايسه نشان مي دهد که دقت و کيفيت سيستم پيشنهادي بهبود قابل توجهي يافته است.

متن کامل مقاله