عنوان
تخمين خودکار سن چهره بواسطه يادگيري توزيع برچسب ها با بهره¬گيري از شبکه¬هاي عصبي
نویسنده (گان)
ادريسي,محمد هادي;ماهوش محمدي ,حسين;اديبي,پيمان
چکیده مقاله
صفات مرتبط با چهره يکي از رايج¬ترين روش¬هايي است که انسان در زندگي روزمره با استفاده از آن سن اشخاص را تخمين مي-زند. تخمين انسان از سن چهره به دقت ديگر اطلاعات چهره مثل هويت و يا جنسيت نيست. در سال¬هاي اخير اين موضوع به يکي از مسايل جذاب و چالش برانگيز در حوزه علوم کامپيوتر تبديل گرديده است، به صورتي که الگوريتم¬هاي مختلفي در زمينه تخمين سن ارائه شده است، الگوريتم¬هايي که اکثراً مبتني بر استفاده از روش¬هاي يادگيري ماشين هستند. در بين الگوريتم¬هاي ارائه شده، بهترين نتايج تخمين سن را دو الگوريتم يادگيري CPNN و IIS-LLD داشته¬اند. در مقاله ارائه شده دو نوع مختلف از ويژگي¬هاي چهره مورد استفاده قرار گرفته¬اند، ويژگي¬هاي محلي و ويژگي¬هاي سراسري. با توجه به برچسب تصوير چهره هر شخص(سن) در پايگاه¬داده، يک توزيع آماري براي سن هر تصوير چهره ايجاد مي¬شود، که اين توزيع براي يادگيري سن اصلي و سنين مجاور نيز به کار مي¬رود. تعبير سنين مجاور را مي¬توان معادل با استفاده از کلماتي مانندحدودبراي تخمين سن افراد در زندگي واقعي دانست. با بهره¬گيري از يک شبکه عصبي چند لايه و الگوريتمCPNN ، الگوريتم ارائه شده توانست دقت تخمين سن اشخاص از روي تصوير چهره را نسبت به روش¬هايي که اخيراً ارائه شده، با تعداد نرون¬هاي کمتر در لايه¬ي پنهان و تسريع فرآيند يادگيري افزايش دهد.

متن کامل مقاله