عنوان
ارائه روشي نوين جهت ارتقاي الگوريتم¬هاي استخراج نقاط متناظر از تصاوير
نویسنده (گان)
فاموري,محمود;عظيمي فر,سيده زهره
چکیده مقاله
يکي از مسائل پايه¬اي و مطرح در زمينه پردازش تصوير و بينايي کامپيوتر، استخراج نقاط متناظر در دو تصوير مي¬باشد. در واقع در ديد استريو، به نقاطي نقاط متناظر گفته مي¬شود که در هر دو تصوير قابل ثبت است اما به دليل تغيير موقعيت دوربين نسبت به محيط، در مکان¬هاي مختلفي در دو تصوير قرار گرفته¬اند. هدف از استخراج نقاط متناظر شناسايي و ايجاد ارتباط بين اين نقاط مي¬باشد. استخراج نقاط متناظر کاربرد¬هاي زيادي در پردازش تصوير دارد و پايه و بنياد بسياري از الگوريتم¬هاي يادگيري هوشمند در پردازش تصوير مي¬باشد. به عنوان مثال مي¬توان به الگوريتم¬هايي مثل بازسازي سه بعدي، رجيستر کردن يک تصوير در تصوير ديگر، تشخيص يک جسم در تصوير، بازيابي تصاوير و آناليز حرکت اشاره نمود که در اولين قدم نياز به شناسايي نقاط متناظر در دو تصوير دارند. اخيرا، توجه زيادي به استخراج نقاط متناظر در تصاوير شده است اما با اين وجود اين الگوريتم¬ها داراي خطا هستند و بسياري از نقاطي که به عنوان نقاط نظير هم، توسط اين الگوريتم¬ها معرفي مي¬شوند به اشتباه شناسايي شده¬اند که به اصطلاح به آنها نقاط پرت گفته مي شود. در اين مقاله يک روش جديد براي شناسايي نقاط پرت ارائه مي¬شود که مي¬تواند به عنوان يک فرايند تکميلي با همه روش¬هاي موجود استخراج نقاط متناظر ترکيب شده و باعث افزايش دقت آنها شود. اين روش بر اساس ويژگي¬هاي هندسي بدست آمده از نقاط کليدي تصوير، يک ضريب اطمينان به نقاط متناظر اختصاص مي¬دهد و نقاطي به عنوان نقاط متناظر استخراج مي¬شوند که ضريب اطمينان بالاتري دارند. نتايج بدست آماده از الگوريتم پيشنهادي نشان مي¬دهد که روش ارائه شده بسيار کاراست.

متن کامل مقاله