عنوان
روشي براي ايجاد چينش مدارهاي کوانتومي در تکنولوژي تله يوني
نویسنده (گان)
تقوي,الهه;محمدزاده,ناصر
چکیده مقاله
طراحي فيزيکي يکي از دو مرحله اصلي طراحي مدارهاي کوانتومي است که نت‌ليست مدار را به عنوان ورودي دريافت کرده و چينش نهايي در يک تکنولوژي خاص را توليد مي‌کند. به دليل مشخصات مناسب تله يوني، در اين مقاله اين تکنولوژي به عنوان تکنولوژي هدف انتخاب شده است. روش‌هايي که تاکنون براي ايجاد چينش در تکنولوژي تله يوني ارائه شده‌اند محدود به قرار گرفتن حداکثر سه کيوبيت در يک مکان گيت مي‌شوند در صورتي‌که مي‌توان با افزايش تعداد کيوبيت‌ها واقع در يک مکان گيت که توسط تکنولوژي فراهم شده است مساحت و تاخير را کاهش داد. بنابراين، در اين مقاله هدف آن است تا قرار گرفتن بيش از سه کيوبيت در يک مکان گيت، مورد بررسي قرار گرفته و تاثير افزايش تعداد کيوبيت‌ها در مکان گيت بر روي تاخير و مساحت بررسي شوند. در اين مقاله روشي براي توليد چينش براي مدارهاي کوانتومي ارائه شده است که امکان قرارگيري بيش از سه کيوبيت در يک مکان را درنظر مي‌گيرد. روش پيشنهادي جهت ارزيابي بر روي تعدادي از مدارها با تعداد گيت هاي زياد اجرا شد. نتايج تجربي نشان مي‌دهد که روش ‌پيشنهادي نسبت به بهترين روش موجود تاخير ميانگين را براي مدارهاي آزموده شده حدود 39% بهبود داده است.

متن کامل مقاله