عنوان
تزريق وابستگي ساختاري به دستورهاي مستقل از متن آماري زبان فارسي از طريق نشانه گذاري قواعد
نویسنده (گان)
صادق زاده,محمدباقر;رزازي,محمدرضا;محمودي,حسام
چکیده مقاله
تطابق متن¬هاي نوشته شده در يک زبان با دستورالعمل¬هاي گرامري آن زبان، يک مسئله¬ي مهم براي زبان¬شناسان و محققين علوم کامپيوتر است. فرآيند تعيين و تشخيص صحت متن¬هاي نوشته شده در يک زبان بر اساس گرامر آن زبان، نيازمند پردازش¬هاي پيچيده در سطح لغت و نحو است. دستور مستقل از متن (آماري)، رايج¬ترين سيستم رياضي براي مدل¬سازي ساختار سازه¬اي در زبان طبيعي است. عدم توانايي اين مدل در بيان وابستگي ساختاري کلمات از يک سو و نبود بانک¬هاي درختي فارسي حجيم مبتني بر اين نظريه از سوي ديگر موجب شده است تا تجزيه¬گر مستقل از متن آماري زبان فارسي، کارايي پاييني را از خود نشان دهد. فرض استقلال ضعيف، يکي از مشکلات مربوط به دستورهاي مستقل از متن آماري است که سعي شده است تا با تزريق وابستگي¬هاي ساختاري از طريق نشانه¬گذاري گره¬هاي پدر و فرزند در بانک درخت فارسي مرتفع گردد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي¬دهد که استفاده از نشانه¬گذاري فرزند راست در دستورهاي مستقل از متن آماري مي¬تواند به ميزان قابل توجهي کارايي اين نوع تجزيه¬گر را افزايش دهد.

متن کامل مقاله