عنوان
ارائه يک راهکار مبتني بر رويدادنگاري در جهت بهبود قابليت اطمينان به گرداننده هاي ابزار
نویسنده (گان)
سلطاني نژاد,فهيمه;عزمي,رضا
چکیده مقاله
گرداننده‌هاي ابزار منبع بسياري از خطاها و اشتباهات در سيستم‌عامل‌ها هستند. از اينرو، بهبود قابليت اطمينان آن‌ها يکي از موضوعات مهم و کليدي در بهبود امنيت سيستم عامل‌هاست. هدف از اين پژوهش، بهبود قابليت اطمينان گرداننده‌هاي ابزار از طريق رويدادنگاري زمان اجراي آن‌هاست. در اين طرح به منظور تحليل دودويي ماژول‌هاي درون هسته (شامل گرداننده‌ها) از رويدادنگاري توسط چارچوب Granary استفاده شده است. اين رويدادنگاري حاوي اطلاعاتي همچون توابع اجرا شده در حين اجراي يک گرداننده و تعداد دفعات اجرايشان است. با استفاده از اين اطلاعات و تشکيل گراف وابستگي توابع مي‌توان رفتار گرداننده‌ها را تحليل کرد. براي ارزيابي طرح پيشنهادي، رفتار گرداننده شبکه r8168 در دو حالت هنجار و ناهنجار، با يک بارکاري حاصل از يک سرور FTP مورد بررسي قرار گرفته است. در اين آزمون با جمع آوري تعداد 80 نمونه رويدادنگاري‌ متفاوت، ابتدا داده‌هاي حاصل تحليل شد و از طبقه بند حداقل فاصله و روش leave one out براي طبقه بندي و اعتبارسنجي نتايج استفاده شد.

متن کامل مقاله