عنوان
شناسايي چهره در زاويه‌هاي ديد مختلف و با يک تصوير آموزشي از هر فرد با استفاده از ويژگي‌هاي کرولت و تحليل فاکتور مقيد
نویسنده (گان)
اديبي,پيمان;منظوري شلماني,محمد تقي;ايمانپور,نسرين
چکیده مقاله
بردارهاي ويژگي در اثر تغيير زاويه‌ي ديد تغيير بيشتري مي‌کنند تا در اثر تغيير هويت فرد. يکي از بهترين روش‌هاي دو بعدي که توانسته است تغيير زاويه ديد را مدل کرده و پارامترهاي آن را ياد بگيرد تحليل فاکتور مقيد است. تحليل فاکتور مقيد تقويت شده، نسخه بهبود داده شده با يک ايده تقويت دسته جمعي از روش تحليل فاکتور مقيد است. از آن جايي که با تغيير زاويه ديد لبه‌ها و مؤلفه‌هاي فرکانس بالاي تصوير تغيير بيشتري مي‌کنند و با توجه به قابليت بالاي تبديل کرولت در استخراج منحني‌ها و لبه‌ها، در اين مقاله به جاي استفاده از مقادير خام پيکسل‌ها در دو روش ذکر شده، از ويژگي‌هاي کرولت استفاده کرده‌ايم. نتايج پياده سازي حاکي از اين بود که استفاده از ضرايب درشت تبديل کرولت به خصوص در تجزيه دو سطحي آن، درصد شناسايي روش‌هاي ذکر شده را بهبود مي‌دهد. با استفاده از اين ضرايب و نيز مقادير خام پيکسل‌‌ها ماکزيمم درصد شناسايي براي تمامي عکس‌ها در تمامي زاويه‌هاي ديد با تحليل فاکتور مقيد و به ترتيب 5385/96 و 1538/96 به دست آمد. چون ضرايب حساس به جهت تبديل کرولت ضرايب جزئي آن هستند بنابراين ضرايب درشت همچنان براي شناسايي چهره در زاويه‌هاي ديد مختلف قوي باقي مي‌مانند. براي انجام آزمايش‌هاي مورد نظر از بخشي تصاوير پايگاه ‌داده‌ي CMU-PIE براي آموزش و از بقيه براي آزمودن نتايج خود استفاده کرده‌ايم.

متن کامل مقاله