عنوان
مدل سازي الگوريتم هاي پنهان نگاري تطبيقي
نویسنده (گان)
ثابتي,وجيهه;سماوي,شادرخ
چکیده مقاله
ايده اصلي در روش هاي پنهان نگاري تطبيقي، جاسازي داده در تصوير با توجه به ويژگي هاي سيستم بينايي انسان است. در اين روش ها در نواحي لبه تصوير داده بيشتري نسبت به نواحي يکنواخت جاسازي مي شود. روش هاي تطبيقي بسياري تا به حال معرفي شده است. اگرچه به ظاهر هر کدام از آنها الگوريتم هاي خاص متفاوتي براي جاسازي داده استفاده مي کنند، اما در اين مقاله ساختار يکساني براي تمام اين الگوريتم ها ارائه شده است. مزيت اصلي تعريف اين ساختار، امکان استفاده از آن براي طراحي يک روش تطبيقي جديد است. علاوه بر ارائه يک مدل کلي، پارامترهاي مؤثر در امنيت روش هاي تطبيقي نيز بررسي شده است و يک مدل کلي براي اندازه گيري سطح امنيت يک روش تطبيقي پيشنهاد شده است. از اين مدل براي مقايسه امنيت تعدادي از روش هاي تطبيقي موجود استفاده شده است که با نتايج موجود مطابقت دارد.

متن کامل مقاله