عنوان
بهبود عملکرد نظارت تطبيقي بر پايه سنجه¬هاي نظارتي مناسب در زمان اجرا
نویسنده (گان)
نوروزي,زهرا;زياري,مهدي;ناظمي,اسلام
چکیده مقاله
در حال حاضر پژوهشگران بيشتر تلاش‌هاي خود را بر توسعه¬ي سامانه‌هاي خود تطبيق متمرکز کرده¬اند. اين در حالي است که براي موفقيت يک سامانه، نظارت مناسب امري بسيار بااهميت است. در نظارت مطلوب، مي¬بايست سنجه¬هاي مناسب تعيين شده و بر اساس آن‌ها عملکرد سيستم سنجيده شود. از اين‌رو رويکردهاي نظارتي متفاوتي براي سامانه‌هاي خودتطبيق ارائه ‌شده است اما سربار فرآيند نظارت بر عملکرد تطبيق مهم‌ترين ملاک انتخاب نظارت مناسب با دقت و کارايي بالا است. رويکرد پيشنهادي براي به حداقل رساندن سربار، نظارت را با سه سطح ارائه مي¬دهد. نخست در شرايطي که سامانه در وضعيت عادي بسر مي¬برد و نظارت در سطح حداقلي انجام مي‌شود. اگر سامانه در حالت غيرعادي باشد، سطح نظارت دقيق اعمال مي‌شود و متعاقب آن نظارت رديابي اتفاق مي‌افتد که خطا در سامانه کشف‌شده، تأييد، اعتبار¬سنجي و تشخيص داده¬ مي‌شود. بر اساس ارزيابي انجام‌شده در حالت‌هاي مختلف بار کاري روي سرويس‌دهنده‌وب خبري، رويکرد نظارتي پيشنهادي، خطا را با دقتي بالا و سربار کم تشخيص مي‌دهد.

متن کامل مقاله